2023 සකමුණී ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්තානයේහි පොසොන් පින්කම

 釈迦牟尼国際佛教センター 今年のポソン祭りは6月11日午前8時30分から午後6時30分まで開催される予定です。