2016/08/21 දින හචිඔජි අප විහාරස්ථානයේ සිට නීගතා ප්‍රදේශයේ අාරම්භ කෙරුණු විහාරස්ථානයට ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාවක් වැඩම කරවීම සහ එහිදි මහා සංඝරත්නය උදෙසා දානය පිළිගැන්වීම
දායකත්වය ලබා දුන් ඔබ සෑම සියලු දෙනටම
පුුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරමු...
තෙරුවන් සරණයි...