කිරි ආහාර පූජාව

hachioji විහාරස්ථානයේ දිනපතා සිද්ධ කරනු ලබන කිරි ආහාර පූජාව