පිරිත් ධර්ම දේශනය

hachioji විහාරස්ථානයේ සෑම දිනකම පවත්වනු ලබන පිරිත් ධර්ම දේශනය